วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิติ "รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าว"

การสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิติ "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า"

การสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิติ "รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส"

การสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิติ "รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก"

การสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิต "รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว"

การสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิติ "รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า"

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Mind Map องค์ประกอบต่าง ๆ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์


หน่วยกิต


       หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่แสดงปริมาณการศึกษา เช่น
1 หน่วยกิต เท่ากับชั่วโมงเรียน 40 ชั่วโมง ใน 1 ภาคเรียน หรือสัปดาห์ละ 2 คาบ
2 หน่วยกิต เท่ากับชั่วโมงเรียน 80 ชั่วโมง ใน 1 ภาคเรียน หรือสัปดาห์ละ 4 คาบ

มาตราส่วน


     มาตราส่วนซึ่งปรากฏอยยุ่ในแผนภูมิหรือแผนที่ ถือว่าเป็น อัตราส่วน ประเภทหนึ่ง วึ่งอาจจะย่อขนาด หรือขยายขนาด หรือคงขนาดเดิมก็ได้ เช่น
     มาตราส่วน 1 : 500  หมายถึง  ย่อขนาด
     มาตราส่วน 2 : 1    หมายถึง  ขยายขนาด
     มาตราส่วน 1 : 1    หมายถึง  คงขนาดเดิม

     การเขียนมาตราส่วน ถ้าความยาวในรูปและความยาวจริงใช้หน่วยเดียวกัน การเขียนมาตราส่วนไม่ต้องเขียนกำกับ ถ้าความยาวในรูปและความยาวจริงใช้หน่วยต่างกัน การเขียนมาตราส่วนจะต้องเขียนหน่วยกำกับด้วย เช่น
     มาตราส่วน 1 ซม. : 2 ม. อ่านว่า มาตราส่วน 1 เซนติเมตร ต่อ 2 เมตร
     หมายความว่า ความยาวในรูป 1 เซนติเมตร แทนความยาวจริง 2 เมตร

การเขียนกระดานดำ


นางสาว วาสินีย์ รอบคอบ 
รหัส 5411103083
หลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์