วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แนะนำตัวค่ะ ^^

ชื่อ : นางสาววาสินีย์ รอบคอบ
ชื่อเล่น : " แอม "
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตรคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
รหัสนักศึกษา 5411103083